Uncategorized

Uncategorized

บริการนักศึกษา

27 Views ระบบบริการการศึกษา การแต่งกายนักศึกษา แบบฟอร์ม กยศ แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการบริการ ประจำปีการศึกษา 2566 แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 คู่มือการใช้งาน คู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์

Uncategorized, ข่าวคณะมนุษยศาสตร์, ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครพระภิกษุและสามเณร เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

198 Views ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย สมัครออนไลน์

Uncategorized

อาจารย์สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤต

724 Views พระปริยัติวชิรกวี วุฒิการศึกษา ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร ป.ธ. 9 การศึกษาคณะสงฆ์ วุฒิการศึกษาทางธรรม นักธรรมชั้นเอก นักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นตรี สังกัด สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤต maitree.kon@mbu.ac.th พระมหาธีระวัฒน์ ธิติโชติ, ดร.

Scroll to Top