อาจารย์สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤต

724 Views

พระปริยัติวชิรกวี

วุฒิการศึกษา

ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป.ธ. 9 การศึกษาคณะสงฆ์

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรมชั้นเอก

นักธรรมชั้นโท

นักธรรมชั้นตรี

สังกัด

สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤต

maitree.kon@mbu.ac.th

พระมหาธีระวัฒน์ ธิติโชติ, ดร.

วุฒิการศึกษา

M.A. (Buddhist Studies)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ป.ธ. 9 การศึกษาคณะสงฆ์

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรมชั้นเอก

นักธรรมชั้นโท

นักธรรมชั้นตรี

สังกัด

สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤต

theerawat.kam@mbu.ac.th

พระมหาพิพัฒน์ ปวฑฺฒโน

วุฒิการศึกษา

ศศ.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย

พธ.บ.(บาลีพุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ป.ธ. 6 การศึกษาคณะสงฆ์

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรมชั้นเอก

นักธรรมชั้นโท

นักธรรมชั้นตรี

สังกัด

สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤต

pipat.tha@mbu.ac.th

แม่ชีจำเนียร แสงสิน, ดร.

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (ศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.บ. (ศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

บาลีศึกษา 9 ประโยค มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษาทางธรรม

ธรรมศึกษาชั้นเอก

ธรรมศึกษาชั้นโท

ธรรมศึกษาชั้นตรี

สังกัด

สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤต

chamnian.sae@mbu.ac.th

อาจารย์สิทธิเชศวร์ เจนเรื่อย

วุฒิการศึกษา

อ.ม. (บาลีสันสกฤตและพุทธศาสน์ศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ป.บัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นศ.บ. (สื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรมชั้นตรี

สังกัด

สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤต

sitthiches.che@mbu.ac.th

อาจารย์จตุภูมิ แสนคำ

วุฒิการศึกษา

ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค.ม. (บริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ป.ธ. 9 การศึกษาคณะสงฆ์

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรมชั้นเอก

นักธรรมชั้นโท

นักธรรมชั้นตรี

สังกัด

สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤต

jatuphoom.san@mbu.ac.th

อาจารย์ทิวา สุขุม

วุฒิการศึกษา

M.A. (Sanskrit studies) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป.ธ. 9 การศึกษาคณะสงฆ์

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรมชั้นเอก

นักธรรมชั้นโท

นักธรรมชั้นตรี

สังกัด

สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤต

sukhum.tiwa@gmail.com

อาจารย์จุมพล สุยะต๊ะ

วุฒิการศึกษา

ศศ.ม. (ล้านนาศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ป.ธ. 9 การศึกษาคณะสงฆ์

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรมชั้นเอก

นักธรรมชั้นโท

นักธรรมชั้นตรี

สังกัด

สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤต

Jumpol.suy@mbu.ac.th

Scroll to Top