หลักสูตร

หลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์ของเราเปิดสอนทั้งหมด

4

หลักสูตร

ข้อมูลหลักสูตร

 1. ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและพุทธศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Pali, Sanskrit and Buddhist studies
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาบาลีสันสกฤตและพุทธศาสตร์)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (ภาษาบาลีสันสกฤตและพุทธศาสตร์)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Pali, Sanskrit and Buddhist studies)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Pali, Sanskrit and Buddhist studies)
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  ไม่ระบุ
 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  146 หน่วยกิต
 4. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
  5.2 ประเภทของหลักสูตร
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
  5.2 ภาษาที่ใช้
  ภาษาไทย
  5.3 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

จุดเด่น

 • คณาจารย์มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชา
 • เมื่อเรียนนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการศึกษาขั้นสูงต่อไปได้
 • นักศึกสามารถรู้และเข้าใจภาษาบาลีสันสกฤตได้เป็นอย่างดี
 • นักศึกษาสามรถเข้าใจแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและภารตวิทยาได้เป็นอย่างดี
 • ที่สาขามีห้องสมุดสาขาเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม เว้นแต่นักศึกษาตามโครงการศึกษาลักษณะพิเศษ
 • ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ
 • เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา

จบแล้วทำอาชีพอะไร

 • พระธรรมทูต/ พระสังฆาธิการ/ อนุศาสนาจารย์
 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย/ ครูสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
 • นักวิจัย/ นักวิชาการศึกษา/นักวิชาการอิสระ
 • บรรณาธิการ/ นักเขียน/ นักภาษาโบราณ/ นักอักษรศาสตร์
 • ข้าราชการและพนักงานของรัฐในกระทรวง องค์การมหาชนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลหลักสูตร

 1. ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและพระไตรปิฎกศึกษา
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Pali, Sanskrit and Tripitaka studies
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาบาลีสันสกฤตและพระไตรปิฎกศึกษา)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (ภาษาบาลีสันสกฤตและพระไตรปิฎกศึกษา)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Pali, Sanskrit and Tripitaka studies)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Pali, Sanskrit and Tripitaka studies)
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  ไม่ระบุ
 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  126 หน่วยกิต
 4. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
  5.2 ประเภทของหลักสูตร
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
  5.2 ภาษาที่ใช้
  ภาษาไทย
  5.3 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

จุดเด่น

 • คณาจารย์มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชา
 • เมื่อเรียนนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการศึกษาพระพุทธศาสนาได้
 • นักศึกสามารถรู้และเข้าใจภาษาบาลีสันสกฤตได้เป็นอย่างดี
 • หลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้เข้ากับสมัยปัจจุบัน
 • ที่สาขามีห้องสมุดสาขาเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม เว้นแต่นักศึกษาตามโครงการศึกษาลักษณะพิเศษ
 • ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ
 • เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา

จบแล้วทำอาชีพอะไร

 • พระธรรมทูต/ พระสังฆาธิการ/ อนุศาสนาจารย์
 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย/ ครูสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
 • นักวิจัย/ นักวิชาการศึกษา/นักวิชาการอิสระ
 • บรรณาธิการ/ นักเขียน/ นักภาษาโบราณ/ นักอักษรศาสตร์
 • ข้าราชการและพนักงานของรัฐในกระทรวง องค์การมหาชนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลหลักสูตร

 1. ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (English)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (English)
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  ภาษาอังกฤษ
 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  150 หน่วยกิต
 4. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
  5.2 ประเภทของหลักสูตร
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
  5.2 ภาษาที่ใช้
  ภาษาไทย
  5.3 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

จุดเด่น

รายวิชาเฉพาะด้านทางพระพุทธศาสนา จำนวน 30 หน่วยกิต


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยผ่านการสอบคัดเลือกหรือหลักเกณฑ์อื่นที่สภาวิชาการกำหนด
 • เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา
 • เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม
 • ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาเดิม
 • ไม่เป็นผู้ที่วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ

จบแล้วทำอาชีพอะไร

 • พนักงานในสถานประกอบการที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานต้อนรับ งานพิธีกรและงานเขียนบทโฆษณา
 • พนักงานในหน่วยงานราชการที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สถานกงสุล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ท่าอากาศยาน  สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
 • นักวิชาการ/นักวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ
 • นักแปลภาษาอังกฤษอิสระ

ข้อมูลหลักสูตร

 1. ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Thai
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (ภาษาไทย)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Thai)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Thai)
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  ไม่ระบุ
 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  150 หน่วยกิต
 4. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
  5.2 ประเภทของหลักสูตร
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
  5.2 ภาษาที่ใช้
  ภาษาไทย
  5.3 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาชาวไทยและต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

จุดเด่น

 • ให้มีความรู้ความเข้าใจในภาษาไทย พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยได้อย่างถูกต้อง
 • ให้มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยเพื่อประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอาชีพอิสระได้
 • ให้มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ ภูมิใจในความเป็นไทย และมีเจตคติที่ดีต่อประเทศไทย
 • . ให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และสามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยได้อย่างสร้างสรรค์ทันสมัย
 • ให้มีความสามารถในการเป็นผู้นำมีโลกทัศน์กว้างไกลและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลด้วยภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  • ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรงทางศีลธรรม เว้นแต่นักศึกษาตามโครงการศึกษาลักษณะพิเศษ
  • ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ
 • เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับการศึกษา และนักศึกษาต่างชาติต้องผ่านการศึกษาวิชาภาษาไทยในสถานศึกษาที่หน่วยงานของรัฐรับรองมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า หรือผ่านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย สำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด โดยทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กำหนดให้ทดสอบสมรรถภาพทางภาษาไทย ถ้าทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะต้องลงเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาไทย 10 รายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรและมีผลการเรียนเป็น S (Satisfactory) เท่านั้น

จบแล้วทำอาชีพอะไร

นักศึกษาที่จบหลักสูตร จะเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา ภาษาไทยและวรรณกรรมไทย มีทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานที่เน้นการใช้ทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดองค์ความรู้ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วสามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ เช่น

 • งานวิชาการทางภาษาไทย เช่น นักวิชาการอุดมศึกษา
 • งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยหรือวรรณกรรม
 • งานที่ใช้ภาษาไทยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 • งานที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ เช่น วิทยากรในสถาบันสอนภาษา
 • งานอาชีพอิสระ เช่น นักเขียน นักแปล

นอกจากนี้นักศึกษายังมีพื้นความรู้เพียงพอที่จะใช้ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาต่าง ๆ ได้ อาทิ สาขาภาษาไทย วรรณกรรมไทย วรรณกรรมเปรียบเทียบ ภาษาศาสตร์  คติชนวิทยา พุทธศาสน์ศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top