อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

602 Views

อาจารย์ ดร.สานิตย์  สีนาค

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (สันสกฤตศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรมชั้นเอก

นักธรรมชั้นโท

นักธรรมชั้นตรี

สังกัด

สาขาวิชาภาษาไทย

sanit.sin@mbu.ac.th

พระครูปลัด ประพันธ์  สุรกโร

วุฒิการศึกษา

ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศน.บ. (การสอนภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรมชั้นเอก

นักธรรมชั้นโท

นักธรรมชั้นตรี

สังกัด

สาขาวิชาภาษาไทย

prapan.san@mbu.ac.th

พระบวร ปวรธมฺโม

วุฒิการศึกษา

พธ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พธ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรมชั้นเอก

นักธรรมชั้นโท

นักธรรมชั้นตรี

สังกัด

สาขาวิชาภาษาไทย

boworn.moo@mbu.ac.th

อาจารย์อภิเดช สุผา

วุฒิการศึกษา

ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศน.บ. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรมชั้นเอก

นักธรรมชั้นโท

นักธรรมชั้นตรี

สังกัด

สาขาวิชาภาษาไทย

aphidej.sup@mbu.ac.th

อาจารย์ ภูริณัฐ พฤกษ์เนรมิตร

วุฒิการศึกษา

ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ

ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ

สังกัด

สาขาวิชาภาษาไทย

purinat.phr@mbu.ac.th

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ณัฐวุฒิ  คล้ายสุวรรณ

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

ศศ.ม. (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วุฒิการศึกษาทางธรรม

ธรรมศึกษาชั้นตรี

สังกัด

สาขาวิชาภาษาไทย

natawut.kla@mbu.ac.th

Scroll to Top