อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

827 Views

พระมหาสมัคร มหาวีโร

วุฒิการศึกษา

M.A. (Linguistics) University of Delhi, India

ศน.บ. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรมชั้นเอก

นักธรรมชั้นโท

นักธรรมชั้นตรี

สังกัด

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

samak.won@mbu.ac.th

พระกิตติสารสุธี

วุฒิการศึกษา

M.A. (Linguistics) University of Delhi, India

ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรมชั้นเอก

นักธรรมชั้นโท

นักธรรมชั้นตรี

สังกัด

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

cherdchai.kae@mbu.ac.th

พระมหาวิโรจน์ ญาณวีโร, ดร.

วุฒิการศึกษา

Ph.D. (Linguistics) Nagpur University, India

M.A. (Linguistics) Nagpur University, India

ศน.บ. (การศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรมชั้นเอก

นักธรรมชั้นโท

นักธรรมชั้นตรี

สังกัด

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

wiroj.pue@mbu.ac.th

อาจารย์อรรชนิดา หวานคง

วุฒิการศึกษา

ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วุฒิการศึกษาทางธรรม

ธรรมศึกษาชั้นตรี

สังกัด

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

anchanida.wan@mbu.ac.th

Scroll to Top