โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการเขียน : การแข่งขันการเขียนบทความภาษาอังกฤษเรื่องวันมาฆบูชา ความยาวประมาณ ๕ หน้า กระดาษA4 แบบออนไลน์

106 Views

วันเวลาสถานที่

     วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

     ห้องประชุม ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร ๗.๖ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง

รางวัลการแข่งขัน

     รางวัลที่ ๑ รางวัลชนะเลิศ มี ๑ รางวัลๆละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยเกียรติบัตร

     รางวัลที่ ๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ มี ๑ รางวัลๆละ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมด้วยเกียรติบัตร

     รางวัลที่ ๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ มี ๑ รางวัลๆละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยเกียรติบัตร

     รางวัลที่ชมเชยมี ๙ รางวัลๆละ ๕๐๐ บาท พร้อมด้วยเกียรติบัตร

     ผู้ร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน

คุณสมบัติผู้สมัคร

     ๑. เป็นนักศึกษาชาวไทยหรือต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

     ๒. เป็นนักศึกษาชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย

     ๓. เป็นนักศึกษาชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย

     ๔. นักศึกษาแต่ละคน สามารถสมัครได้ทั้ง ๒ โครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พระมหาวิโรจน์ ญาณวีโร, ดร.  มือถือ ๐๖๒-๙๘๙-๔๙๑๕

Meeting ID: 938 7590 1648

Passcode: 930690

Scroll to Top