โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการพูด : การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษเรื่องวันมาฆบูชา ความยาวประมาณ ๙ นาที แบบออนไลน์

138 Views

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการพูด : การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษเรื่องวันมาฆบูชา ความยาวประมาณ ๙ นาที แบบออนไลน์

วันเวลาสถานที่

     วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

     ห้องประชุม ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร ๗.๖ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง

รางวัลการแข่งขัน

     รางวัลที่ ๑ รางวัลชนะเลิศ มี ๑ รางวัลๆละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยเกียรติบัตร

     รางวัลที่ ๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ มี ๑ รางวัลๆละ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมด้วยเกียรติบัตร

     รางวัลที่ ๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ มี ๑ รางวัลๆละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยเกียรติบัตร

     รางวัลที่ชมเชยมี ๙ รางวัลๆละ ๕๐๐ บาท พร้อมด้วยเกียรติบัตร

     ผู้ร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน

คุณสมบัติผู้สมัคร

     ๑. เป็นนักศึกษาชาวไทยหรือต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

     ๒. เป็นนักศึกษาชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย

     ๓. เป็นนักศึกษาชาวไทยหรือชาวต่างประเทศมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย

     ๔. นักศึกษาแต่ละคน สามารถสมัครได้ทั้ง ๒ โครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พระมหาวิโรจน์ ญาณวีโร, ดร.  มือถือ ๐๖๒-๙๘๙-๔๙๑๕

Meeting ID: 995 1695 6944

Passcode: 965215

zoom
Scroll to Top