ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ สมศ.ที่กำหนด
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาบรรพชิตและฆราวาส คณะมนุษยศาสตร์ มหามกุฏราชวิทยาลัย น้อมถวายความอาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักศึกษา (บรรพชิตและคฤหัสถ์)
วันอังคารที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ตรงกับวันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๕

ข่าวประชาสัมพันธ์