ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ สมศ.ที่กำหนด
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาบรรพชิตและฆราวาส คณะมนุษยศาสตร์ มหามกุฏราชวิทยาลัย น้อมถวายความอาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักศึกษา (บรรพชิตและคฤหัสถ์)

ข่าวประชาสัมพันธ์