แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Aphidej 4
โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะภาษาไทย "กิจกรรมที่ 1 วาทศิลป์" เขียนโดย Aphidej 4
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Aphidej 8
ร่วมการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๓ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 30
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เขียนโดย Aphidej 39
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561คณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Aphidej 179
ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและพุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ได้นำนักศึกษาได้เข้าร่วมงาน Observance of the International Day of Non - Violence เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 1826
โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ ณ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ ในวันที่ 20 กันยายน 2562 เขียนโดย Aphidej 178
วันอุดมศึกษา 16 กันยายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เขียนโดย Aphidej 173
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาด้านภาษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เขียนโดย Aphidej 143