แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561คณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Aphidej 102
ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและพุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ได้นำนักศึกษาได้เข้าร่วมงาน Observance of the International Day of Non - Violence เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 1697
โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ ณ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ ในวันที่ 20 กันยายน 2562 เขียนโดย Aphidej 96
วันอุดมศึกษา 16 กันยายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เขียนโดย Aphidej 95
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาด้านภาษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เขียนโดย Aphidej 74
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรรวม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ เขียนโดย Aphidej 111
ภาพกิจกรรมโครงการเรียนรู้เชิดชูเรียนรู้วัฒนธรรม เขียนโดย Aphidej 125
โครงการพัฒนาอาจารย์ การสร้างโปรแกรม E-Learning ระยะที่ 1 เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 1196
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 228
โครงการส่งเสริมทักษะและความรู้ด้านภาษาไทย เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 134