ติดต่อเรา

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Mahamakut Buddhist University

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
248 ม.1 ถ.ศาลายา -นครชัยศรี ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ : 02 -444 - 6000

 

 

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอย่างเพียงพอ  สามารถสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดีทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการอ่าน  เขียน  แปลและฟังข่าวสารทางภาษาได้
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางภาษา  วรรณคดีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสารถในการใช้ภาษา  เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ทั้งในและ  นอกประเทศ
5. เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาระดับสูงขึ้นไป

นโยบาย

นโยบายการบริหารงาน  9  ประการ

1. นโยบายด้านการพัฒนาความเป็นเลิศในทางวิชาการ

2. นโยบายด้านการปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

3. นโยบายด้านการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย

4. นโยบายด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการแก่สังคม

5. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

6. นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

7. นโยบายในเรื่องการบริหารศูนย์การศึกษาในส่วนภูมิภาค

8. นโยบายด้านการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

9. นโยบายในการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าในระยะสั้นของมหาวิทยาลัย

ปรัชญาของหน่วยงาน

ปรัชญาของหน่วยงาน

"การเรียนรู้ภาษา คือการเรียนรู้มนุษย์"

ประวัติการก่อตั้ง

ประวัติ (โดยสังเขป)
     ในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (เดิมชื่อสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย)  ไม่จัดเป็นคณะต่าง ๆ อย่างปัจจุบันนี้  มีเพียงแต่ว่าผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาบัตรเทียบเท่าปริญญาทางศาสนาของต่างประเทศ  โดยหลักสูตรที่ศึกษานั้นเป็นหลักสูตรปริญญาศาสนศาสตร์บัณฑิต  4  ปี
ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรหลายครั้ง  เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย  จนกระทั่ง  พ.ศ. 2511  ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรปริญญาศาสนศาสตร์บัณฑิต  4  ปีเป็นระบบหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น  240  หน่วยกิต
     ครั้นถึง พ.ศ. 2513  ได้จัดการศึกษาเป็นคณะที่สมบูรณ์  4  คณะ  คือ  คณะศาสนาและปรัชญา  คณะสังคมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  และคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ.  2525  ได้เปลี่ยนชื่อคณะศิลปศาสตร์  เป็นคณะมนุษยศาสตร์และได้ดำรงอยู่จนปัจจุบันนี้
หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ในปัจจุบัน  เป็นหลักสูตรปรับปรุงครั้งล่าสุด  เมื่อ  พ.ศ. 2543  โดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น  2 ภาควิชา  คือ
1. ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. ภาควิชาภาษาตะวันออก  สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์  มีระยะเวลาเรียนภาคทฤษฎี  4  ปี  หรือ  8  ภาคการศึกษาและภาคปฏิบัติศาสนกิจอีก  1  ปี  ภาคทฤษฎีนั้น  จะต้องศึกษาให้ครบตามจำนวนของหน่วยกิตที่กำหนดไว้