คณะมนุษยศาสตร์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

คณะมนุษยศาสตร์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์ 2 สาขาวิชา คือ

๑. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   และ  ๒.สาขาวิชาบาลี -สันสกฤต

 

 

 

 จึงขอเชิญชวนผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ
สาขาวิชาภาษาบาลี - สันสกฤต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ติดต่อสอบถามโทร.๐๒๔๔๔๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๗๙ - ๑๐๘๐

Share