มมร. คณะอนุกรรมการประชุมจัดระเบียบหอพักนักศึกษา

  เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหอพักให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการหอพักและเป็นค่าบำรุงสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย หอพักนักศึกษามีดังนี้

  หอพักสมาธิและหอพักปัญญาเป็นที่พักของนักศึกษา (บรรพชิต/คฤหัสถ์) การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานหอพัก ควบคุมดูแลผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติไปตามนโยบาย กฏ ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย จัดทำระเบียบประวัติหอพักและข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ของนักศึกษาหอพักวางกรอบและกำหนดนโยบายพัฒนาปรับปรุงหอพักให้สะอาด

ถูกสุขลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่พอเหมาะสมต่อไป

 

   

   นายมนูญ จันทร์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ

หอพักนักศึกษา ร่วมประชุมในการบริหารงานและจัดระเบียบตามนโยบายที่กำหนดไว้

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูล 

MBU   New

  

 

 

 

                                                                                   ป.ป.วาจาโร รายงาน  ๒๘ /๐๑/๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

  

Share