มมร. เตรียมจัดงาน วันมาฆบูชา ๒๕๕๗

    เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย การนำของ  พระราชบัณฑิต  อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.สุวิทย์ ภาณุจารี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน/รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดีทั้ง ๔ คณะและคณะกรรมการร่วมประชุมเตรียมงานวันมาฆบูชาประจำปี ๒๕๕๗ โดยยึดหลักด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เจ้าหน้าที่บุคคลากรของมหาวิทยาลัยทุกรูปทุกท่านให้มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมทุกๆ ครั้ง ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อการพัฒนาระบบกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในวันสำคัญต่าง ๆ เช่นวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และที่สำคัญสถาบันได้ปลูกฝังคณาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษาเป็นแกนนำเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่โลกภายนอกและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
     มมร ทั่วประเทศ มี ๒๗ หน่วยงานการศึกษา มีภาระงาน ๑. งานผลิตบัณฑิต ๒.งานวิจัย ๓.งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ๔.งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต้องปฏิบัติตาม พรบ.มมร ๒๕๔๐ ตามกรอบมาตรฐานของ สกอ.สมศ. ตามหลักการของ  มมร บริการทางวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมีแหล่งบริการวิชาการที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
 
 
รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ คณบดี ๔ คณะ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้
      พระราชบัณฑิต  อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.สุวิทย์ ภาณุจารี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน/รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
/คณบดีทั้ง ๔ คณะและคณะกรรมการร่วมประชุุมเตรียมงาน วันมาฆบูชาประจำปี ๒๕๕๗ 
 
 
 
การกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาทุกครั้ง ต้องมีการประเมินและติดตามผลในกรอบของงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 
 
 
ขอขอบคุณ ข้อมูล
จาก MBU New
 
ป.ป.วาจาโร รายงาน 
๒๓/๐๑/๒๕๕๗  เวลา ๑๕.๐๐ น.
 
Share