กำหนดการ มมร. เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

    กำหนดการ เนื่องด้วย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระศพ

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ  สุวฑฺฒโนมหาเถร)

อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ในวันอังคาร ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 

 
Share