รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่2 ในวันที่ 8 เมษายน 2556

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่2 ในวันที่ 8 เมษายน 2556

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 2 (บรรพชิต)

ให้มาสอบ วันที่ 8 เดือนเมษายน ประจำปีการศึกษา 2556

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เลขที่

รหัสประจำตัวนักศึกษา

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล

เลขบัตรประชาชน

วุฒิการศึกษา

 

 

ส.ณ.กิตติพงศ์ บุญเจริญ

๑๕๗๐๔๐๐๑๘๗๔๖๒

ม.๖

 

 

พระพอ หุบ

 

 

 

 

 

 

ส.ณ.เทวัญ บัวโค

๑๔๖๙๙๐๐๒๗๗๗๙๖

ม.๖

 

 

พระประมวล อนุตฺตโร (ทูลนอก)

๑๓๔๙๙๐๐๐๙๐๒๓๙

ม.๖

 

 

สามเณรรเสส พัชราจารยะ

 

 

 

 

 

 

สามเณรสุศัน ศากยะ

 

 

 

 

 

 

พระดานุสรี สรามัน

 

 

 

 

 

 

พระสังฆรัตนา ภิกขุ

 

 

 

 

 

 

พระมหาอภิชัย อภิชวโน

๓๔๕๐๑๐๐๖๑๘๐๖๖

ป.ธ.๕

๑๐

 

 

สามเณรจักรพันธ์ แปลงไธสง

๒๓๑๐๖๐๐๐๓๔๙๗๐

 

 

๑๑

 

 

พระดุย มาย

 

 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 2 (ฆราวาส)

ให้มาสอบ วันที่ 8 เมษายน ประจำปีการศึกษา 2556

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เลขที่

รหัสประจำตัวนักศึกษา

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล

เลขบัตรประชาชน

วุฒิการศึกษา

 

 

นางสาวอารียา  มุ่งสอนกลาง

๑๔๖๑๓๐๐๑๓๕๘๓๗

ม.๖

 

 

นางสาวอนัญญา  ไชยมณี

๑๑๐๐๒๐๐๙๒๖๕๖๗

ม.๖

 

 

นายอนุรักษ์  นาชาญ

๑๔๑๙๙๐๐๔๓๖๐๒๙

ม.๖

 

 

นางสาวเชิตศิริ  เอมทอง

๑๗๑๙๘๐๐๐๒๕๕๙๘

ม.๖

 

 

นางสาวนฤมล  ศรีทอง

๑๑๐๑๕๐๐๗๔๗๙๒๘

ม.๖

 

 

นายณัฐนนท์  ฮุดพานิช

๑๑๐๒๒๐๐๑๒๘๖๓๘

ม.๖

 

 

นางสาวขวัญภิรมณ์  จันทร์บุตร

๑๗๑๐๕๐๐๒๖๐๙๗๖

ม.๖

 

 

นางสาวฐิติวรรณ  โสภา

๑๗๓๙๙๐๐๔๙๖๘๒๗

ม.๖

 

 

นางสาวคงขวัญ  กตัญญู

๑๑๒๙๙๐๐๒๖๙๙๖๖

ม.๖

๑๐

 

 

นางสาวนันท์มนัส นาคจินวงษ์

๑๗๓๐๓๐๐๑๓๑๗๐๖

ม.๖

๑๑

 

 

นายกิตติคุณ ธานินทร์ธราธาร

๑๗๓๙๙๐๐๕๐๗๐๕๕

ม.๖

๑๒

 

 

นายธนดล กิจเปรมศักดิ์

๑๗๓๙๙๐๐๕๓๑๕๕๐

ม.๖

๑๓

 

 

นางสาวนารีรัตน์ แผนสมบูรณ์

๑๗๓๙๙๐๐๕๒๒๕๑๘

ม.๖

๑๔

 

 

นางสาววิจิตรา พรมวิจิตร

๑๓๑๑๐๐๐๒๓๐๑๑๘

ม.๖

๑๕

 

 

นางสาวกัมลาศ แก้วมณีรัตน์

๑๑๐๓๗๐๑๗๓๙๐๘๘

ม.๖

นางสาวกิ่งดาว มงคลชัย

๑๒๗๙๘๐๐๐๑๕๒๗๙

ม.๖                                                    

๑๗

 

 

นางสาวปิยะพร ชัยพรหมนฤภัย

๑๗๗๐๒๐๐๐๙๔๖๔๗

ม.๖

๑๘

 

 

นางสาวแพรวพรรณ ประสิทธิ์

๑๑๐๓๗๐๑๕๕๘๙๙๗

ม.๖

๑๙

 

 

นางสาวณัฐนิชา พจน์ฉายศิริ

๑๗๓๙๙๐๐๕๓๓๑๒๙

ม.๖

๒๐

 

 

นางสางพาณิภัค แสงโรจน์สกุลชัย

๑๗๓๙๙๐๐๕๐๗๕๔๓

ม.๖

๒๑

 

 

นายธวัชชัย ขวัญเสน่ห์

๑๖๖๐๒๐๐๐๗๓๖๖๗

ม.๖

๒๒

 

 

นางสาวอาริยา โขมาวัฒน์

๑๔๙๙๙๐๐๑๗๒๘๕๔

ม.๖

๒๓

 

 

นายกิติพงษ์ นามเกียร

๑๔๓๐๕๐๐๓๓๓๕๗๗

ม.๖

๒๔

 

 

นายสุกฤษฎิ์ พราหมวิจิตร์

๑๑๐๓๑๐๐๓๑๒๕๐๑

ม.๖

๒๕

 

 

นายกฤตติรัตน์ ชูเกตุ

๑๗๓๐๖๐๐๑๒๒๕๑๖

ม.๖

๒๖

 

 

นางสาวอุทัยทิพย์ เชื้อสาย

๑๔๗๐๒๐๐๐๙๗๙๙๑

ม.๖

 

Share