วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

"การศึกษาภาษาทำให้ผู้ศึกษามีความเจริญก้าวหน้าในการสื่อสารและเข้าใจมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น(นิรุตติปฏิสัมภิทา) ทำให้สามารถศึกษาและเข้าใจหลักธรรมคำสอนของศาสนาได้อย่างลึกซึ้ง และจะเป็นทางนำไปสู่การพัฒนาตนเองและผู้อื่นให้ดียิ่งขึ้น กล่าวคือ ให้มีพฤติกรรมทางกายและวาจาที่ดีขึ้น มีจิตใจที่งดงาม และมีปัญญารู้เท่าทันโลกและชีวิต(ไตรสิกขา) จนกระทั่งบรรลุจุดหมายสูงสุดในอุดมคติ"

Share