วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอย่างเพียงพอ  สามารถสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดีทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการอ่าน  เขียน  แปลและฟังข่าวสารทางภาษาได้
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางภาษา  วรรณคดีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสารถในการใช้ภาษา  เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ทั้งในและ  นอกประเทศ
5. เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาระดับสูงขึ้นไป

Share