พันธกิจ

พันธกิจ

“การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจหลัก  กล่าวคือพัฒนาเรื่องระบบการผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ให้ได้มาตรฐานสากล  โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย"

Share