ปณิธาน

ปณิธาน
"มุ่งมั่นให้การศึกษาแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์อย่างเต็มศักยภาพ"

Share