นโยบาย

นโยบายการบริหารงาน  9  ประการ

1. นโยบายด้านการพัฒนาความเป็นเลิศในทางวิชาการ

2. นโยบายด้านการปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

3. นโยบายด้านการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย

4. นโยบายด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการแก่สังคม

5. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

6. นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

7. นโยบายในเรื่องการบริหารศูนย์การศึกษาในส่วนภูมิภาค

8. นโยบายด้านการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

9. นโยบายในการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าในระยะสั้นของมหาวิทยาลัย

Share