ประวัติการก่อตั้ง

ประวัติ (โดยสังเขป)
     ในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (เดิมชื่อสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย)  ไม่จัดเป็นคณะต่าง ๆ อย่างปัจจุบันนี้  มีเพียงแต่ว่าผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาบัตรเทียบเท่าปริญญาทางศาสนาของต่างประเทศ  โดยหลักสูตรที่ศึกษานั้นเป็นหลักสูตรปริญญาศาสนศาสตร์บัณฑิต  4  ปี
ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรหลายครั้ง  เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย  จนกระทั่ง  พ.ศ. 2511  ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรปริญญาศาสนศาสตร์บัณฑิต  4  ปีเป็นระบบหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น  240  หน่วยกิต
     ครั้นถึง พ.ศ. 2513  ได้จัดการศึกษาเป็นคณะที่สมบูรณ์  4  คณะ  คือ  คณะศาสนาและปรัชญา  คณะสังคมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  และคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ.  2525  ได้เปลี่ยนชื่อคณะศิลปศาสตร์  เป็นคณะมนุษยศาสตร์และได้ดำรงอยู่จนปัจจุบันนี้
หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ในปัจจุบัน  เป็นหลักสูตรปรับปรุงครั้งล่าสุด  เมื่อ  พ.ศ. 2543  โดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น  2 ภาควิชา  คือ
1. ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. ภาควิชาภาษาตะวันออก  สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์  มีระยะเวลาเรียนภาคทฤษฎี  4  ปี  หรือ  8  ภาคการศึกษาและภาคปฏิบัติศาสนกิจอีก  1  ปี  ภาคทฤษฎีนั้น  จะต้องศึกษาให้ครบตามจำนวนของหน่วยกิตที่กำหนดไว้

 

Share